Przejdź do treści

Regulamin

§ 1. Informacje ogólne

Właścicielem Serwisu jest PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. w Krakowie.

Podmiotem świadczącym usługi w ramach serwisu egzotyka.tv jest PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. w Krakowie.

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

Właścicielem serwisu internetowego weww.explore360.pl jest Prestige Tours & Incentive Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-034), ul. Lubicz 3 lok. 212, NIP 6762326890, REGON 120294017, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000260339.

Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji imprez turystycznych poprzez system rezerwacji internetowej egzotyka.tv. Rezerwacja lub zakup wycieczki może nastąpić w Biurze Prestige Tours & Incentive Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-034), ul. Lubicz 3 lok. 212 lub drogą telefoniczną pod numerami: +48 12 633 04 60, +48 600 912 900. Opublikowane na stronie internetowej egzotyka.tv materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 2. Zasady korzystania z portalu

Korzystając z portalu egzotyka.tv zgadzają się Państwo z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z portalu egzotyka.tv.

Klient korzysta z portalu egzotyka.tv tylko we własnym imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.

Wysyłanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez odpowiedniego pełnomocnictwa jest zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Rezerwacja imprezy turystycznej jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, muszą zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W sytuacji gdy nastąpi niezgodność danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi. Dokonując rezerwacji Klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty.

§ 3. Zawarcie umowy

Rezerwacja imprezy turystycznej wygląda następująco:

Na stronach egzotyka.tv zostają przedstawione oferty turystyczne zawierające dokładny program, świadczenia oraz koszty imprezy.

Po zapoznaniu się i wyborze interesującej dla Państwa oferty istnieje możliwość dokonania wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio w biurze podróży PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. pod nr +48 12 633 04 60, +48 600 912 900.

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z rezerwacją lub po kontakcie telefonicznym pracownik biura PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. sprawdzi dostępność miejsc dla wybranej wycieczki.

Po potwierdzeniu dostępności miejsc przesyłamy do Państwa e-mailem lub przekazujemy osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę (Umowę, Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezie oraz Warunki Ubezpieczenia).

Po podpisaniu Umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany na umowie numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać tradycyjnym przelewem bankowym.

Potwierdzenie zapłaty czy to zaliczki lub całej należności za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.

Pracownik biura PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. jest do Państwa dyspozycji aby uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje Państwa o wszelkich zmianach w rezerwacji imprezy turystycznej.

§ 4. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prestige Tours & Incentive sp. z o.o. z siedzibą Krakowie (31-034), ul. Lubicz 3/212, e-mail: ad@prestigetours.pl

 2. W sprawach związanych z danymi Klienta proszę kontaktować się wysyłając maila na adres: e-mail ad@prestigetours.pl

 3. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zawierania umów na podstawie świadomej, dobrowolnej, odwołanej zgody na przetwarzanie danych osobowych

 4. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy stronom trzecim w celu prawidłowej realizacji usług. Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia w celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się pod adresem email: ad@prestigetours.pl

 5. Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu zawartych umów, nie dłużej jak 10 lat do momentu wprowadzenia ich do systemu danych.

 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 7. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 8. Klient ma także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).

 9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a następnie Urzędu Prezesa Ochrony danych Osobowych).

 10. Administrator informuje także o ewentualnym zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 11. Brak wyrażenia zgody na podanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie usługi.

 12. Podawane dane osobowe są przekazywane w sposób dobrowolny i świadomy.

§ 5. Cena imprezy turystycznej

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za Imprezę w ratach określonych w Umowie terminach płatności i wysokości. Cena Imprezy jest wyrażona w USD, EURO lub PLN i jest płatna w wysokości i walucie wskazanej w Umowie. W przypadku odwołania Imprezy zwrot ceny dokonywany jest w kwocie nominalnej w walucie wpłaconej przez Klienta.

 2. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty należności za Imprezę może spowodować rozwiązanie Umowy, po uprzednim wezwaniu Klienta do uregulowania płatności i stanowi podstawę do obciążenia Klienta kosztami anulacji na zasadach przewidzianych w rozdziale VII.

§ 6. Zmiana rezerwacji

Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy zawartych w Ogólnych warunkach umowy udziału w imprezach turystycznych organizowanych przez Prestige Tours & Iincentive Sp z o.o. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez adres e-mail: office@prestigetours.pl podając nazwisko i numer rezerwacji, jak również przez kontakt telefoniczny pod numerem: +48 12 633 04 60, +48 600 912 900.

§ 7. Anulowanie rezerwacji

Klient ma prawo do rezygnacji z Imprezy. Z datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. mógł zapoznać się z treścią pisemnej rezygnacji.

W przypadku rezygnacji przez Klienta w Imprezie lub usłudze turystycznej z przyczyn nieleżących po stronie PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o., (jak np.: odmowa wydania paszportu, wizy, nieważność wymaganych dokumentów, niedotrzymanie przez Klienta terminów wpłat, choroby lub innych wypadków losowych, uniemożliwienie przekroczenie granicy przez służby graniczne) Organizator jest uprawniony do pobrania kwoty odpowiadającej wysokości rzeczywiście poniesionych przez niego kosztów w związku z przygotowaniem do zorganizowania Imprezy turystycznej. Wysokość kosztów potrąceń zależy od terminu zgłoszenia rezygnacji i Imprezy. Poniżej przedstawione są koszty potrąceń obliczone na podstawie historycznej analizy typowych imprez turystycznych.

a) Imprezy turystyczne zagraniczne:

• 10% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie powyżej 125 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

• 20% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie od 124 do 95 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

• 30% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie od 94 do 65 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

• 40% ceny imprezy jeżeli, rezygnacja nastąpiła w okresie od 64 do 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

• 70% ceny imprezy jeżeli, rezygnacja nastąpiła w okresie od 44 do 35 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

• 80% ceny imprezy jeżeli, rezygnacja nastąpiła w okresie od 34 do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

• 90% ceny imprezy jeżeli, rezygnacja nastąpiła w okresie od 14 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy;

• 98% ceny imprezy w przypadku rezygnacji poniżej 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy;

b) Imprezy turystyczne w Polsce

• 100% ceny. Oferty dotyczące imprez turystycznych w Polsce są bezzwrotne. W przypadku nie pojawienia się Klienta w hotelu nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. • Możliwość zmiany nazwiska Klienta najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy za opłatą 50 zł/os.

c) Imprezy polarne, imprezy połączone z rejsami

• 25% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie do 121 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

• 95% ceny imprezy w przypadku rezygnacji poniżej 121 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

d) Imprezy turystyczne zagraniczne obsługiwane tanimi liniami lotniczymi

• 50% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie powyżej 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

• 70% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie od 44 do 35 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

• 80% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie od 34 do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

• 98% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła poniżej 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy;

§ 8. Obsługa posprzedażowa

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. w Krakowie i otrzymać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, wszelkich informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać dodatkowe odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

§ 9. Realizacja umowy

 1. Organizator realizuje umowę zgodnie z programem Imprezy i z umówioną jakością i opisem świadczeń.

 2. Jeżeli w trakcie Imprezy turystycznej Uczestnik stwierdza wadliwe wykonanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. w taki sposób, aby umożliwić mu usunięcie wady na miejscu.

 3. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w pkt 2, Klient może złożyć PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Imprezy. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać wskazanie uchybienia w sposobie wykonania Umowy oraz określenie żądania Klienta (art. 16b ust. 3 Ustawy). Reklamację należy składać korespondencyjnie na adres: PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. ul. Lubicz 3 lok. 212, 31-034 Kraków.

 4. PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Imprezy turystycznej do dwukrotności ceny Imprezy turystycznej względem każdego klienta. Ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie.

§ 10. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Biuro PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Biura PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o., w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

Korzystając z usług świadczonych przez PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o.o. w Krakowie oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.