Przejdź do treści

Polityka prywatności i cookies

1. INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy dokument określa zasady prywatności w serwisie www.explore360.pl (dalej jako „PRESTIGE TOURS”)..
1. Administratorem www.explore360.pl jest PRESTIGE TOURS & INCENTIVE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000260339 ; NIP: 6762326890; REGON:120294017, numer telefonu: +48 12 633 04 60 , adres poczty elektronicznej: office@e.pl.xplore360 Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwane go dalej: RODO.
Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organi¬zacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z na¬ruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

DANE OSOBOWE
2.1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Prestige Tours &Incentive spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
ul. Lubicz 3 pok 212, 31-034  Kraków
tel.: +48 12 633 04 60
e-mail:office@explore360.pl
W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem da¬nych osobowych za pomocą: poczty elektronicznej: office@prestigetours.pl, poczty tradycyjnej: ul. Lubicz 3 pok 212, 31-034 Kraków,  telefonu: +48 12 633 04 60
2.2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, obywatelstwo, numer PESEL, NIP, REGON, numer i serię paszportu, dowodu osobistego, wizerunek.
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
a/podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta) 
b/wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej za pośrednictwem www.explore360.tv lub w sposób tradycyjny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
c/wysyłki newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
d/publikacji Twojej opinii o Administratorze na stronie www.explore360.pl oraz profilach społecznościowych w serwisach: Facebook.pl, twitter.com, instagram.com, youtube.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
e/ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi,
f/rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania, badanie satysfakcji klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na podnoszeniu poziomu świadczonych usług, budowaniu pozy¬tywnych relacji z klientami.
g/realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości 
h/w celach analitycznych i statystycznych 
i/w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów poprzez profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu

2.3. Kategorie odnośnych danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
dane kontaktowe,dane personalne.
2.4. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych.
2.5. Czas przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat.
2.6. Odbiorcy danych osobowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
– organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
-dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
– w szczególności następującym kategoriom podmiotów: biurom turystycznym, ho¬telom, przewoźnikom, którym powierzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji usług turystycznych.
Szczegółowa lista dostawców jest na bieżąco uaktualniana, a do danych podmiotów, którym powierzane są Twoje dane w celu wykonania zakupionych usług, możesz uzyskać dostęp poprzez kontakt z Prestige Tours spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.Nasze Strony Internetowe lub Aplikacje Mobilne mogą zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które posiadają swoje własne polityki prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności tam zamieszczonymi, gdyż nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych organizacji.
2.7. Prawa osoby, której dane dotyczą
Na podstawie RODO masz prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych
– żądania sprostowania swoich danych osobowych
– żądania usunięcia swoich danych osobowych
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
żądania przenoszenia danych osobowych
Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związ¬ku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię w terminie mie¬siąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
2.7.1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy przetwarza¬ne są Twoje dane osobowe.
Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:
– dostępu do danych osobowych,
– uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych oso¬bowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzor¬czego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych  danych poza Unię Europejską;
– uzyskania kopii swoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: office@explore360.pl
2.7.2. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.
Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia zgłoś swoje żądanie na adres: r office@explore360.pl
2.7.3. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnia¬nym” (art. 17 RODO)
Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
– Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
– Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na po¬trzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwa¬rzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
– wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związ¬ku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasad¬nionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych oso¬bowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.
Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: office@prestigetours.pl
2.7.4. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych oso¬bowych (art. 18 RODO)
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
– kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
– gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia da¬nych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
– Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one po¬trzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
– gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: office@explore360.pl
2.7.5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich da¬nych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
– przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie pu¬blicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasad¬nionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
– przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: office@explore360.pl
2.7.6. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Masz prawo do otrzymać od Administratora danych osobowych swoje dane osobowe (zaszyfrowany plik MS excel) oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobo¬wych.
Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: office@explore360.pl 
2.8. Prawo do cofnięcia zgody
Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z pra¬wem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żąda¬nie na adres: office@explore60.pl
2.10. Skarga do organu nadzorczego
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swo¬jego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.